Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mokrade

Mokrade sú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou povrchovej vody, ktorej hĺbka je menej ako 2 metre. Mokrade, ako sezónne alebo trvalo zaplavené plochy na území lužných lesov či lúk, boli v minulosti špecifickým a významným znakom nivy Moravy. V dôsledku regulácie rieky, následného zarezávania jej koryta a erózie brehov, tiež v dôsledku meliorácií rozsiahlych území za účelom získania väčších plôch ornej pôdy na celom Záhorí, došlo k výraznému odvodneniu pôdy a mokrade začali miznúť.

Význam mokradí je však obrovský ako pre životné prostredie, tak i pre človeka samotného. V týchto špecifických spoločenstvách vlhkomilných a vodných rastlín na zamokrenej pôde dochádza k čisteniu vody, spracovaniu a odstraňovaniu hnojív, chemických odpadov, organických látok i sedimentov. Mokrade sú obrovskou továrňou na biomasu a kyslík. Vysoké ostricové porasty za priaznivých podmienok vyprodukujú 3-4 kg/m2 biomasy za rok (priemerná produkcia tropického pralesa je 2 kg/m2 za rok), na čo sa viaže aj alikvótny objem produkovaného kyslíka. Zaplavované lúky v priaznivých rokoch produkujú až 10 ton biomasy na hektár, sú teda dokonalou čističkou vody.

Významnou funkciou mokradí je tiež ich schopnosť zadržiavať vodu v krajine, čo napomáha zmierňovaniu dôsledkov výskytu vysokých hladín tokov či prívalových dažďov. Voda, ktorá sa vyleje z koryta rieky, sa rozleje do mokradí, ktoré ju ako špongia absorbujú a potom postupne uvoľňujú. Povodňová vlna sa tak spomalí, zníži a nastane časový posun vrcholov povodňovej vlny na jednotlivých prítokoch rieky.

Mokrade slúžia človeku okrem iného aj ako pastva pre hospodárske zvieratá s produkciou sena či trste, ako ochrana pred povodňami, či ako miesto pre relax.

Napriek nešetrným zásahom je niva Moravy stále veľmi významným spoločenstvom mokradí – je jednou z najzachovalejších riečnych nív v strednej Európe. Preto bolo toto územie zaradené medzi lokality Ramsarského dohovoru a navrhnuté do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Na území katastra Suchohradu sa v súčasnosti vyskytujú 2 mokrade regionálneho významu (Šmolzie a Priepich Moravy IX. - Dolné rameno) a 6 mokradí lokálneho významu (Bogdalický vrch, potok Hlinec/Glinec, Feld, Grulova/Krulova jama, Štepnica a lokalita Pod suchohradským Dolným lesom). V dôsledku záplav v posledných dvoch desaťročiach, pôsobením pretrvávajúcej vysokej hladiny podzemných vôd, sa vytvorili terénne depresie na rôznych lokalitách, a tak sa periodické vody s rozvíjajúcim sa spoločenstvom vlhkomilných rastlín dnes vyskytujú aj na poľnohospodársky využívanej pôde.

Mgr.Zuzka Grujbárová, PhD.