Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana prírody, chránené územia

Celé územie Suchohradu a jeho katastra je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. V katastri Suchohradu ležia dve maloplošné chránené územia – prírodné rezervácie a súčasne územia európskeho významu - Bogdalický vrch a Šmolzie. V rámci systému Natura 2000 je navrhnuté i ďalšie územie európskeho významu - Suchohradské alúvium Moravy. Kataster obce zasahuje do ramsarskej lokality Niva Moravy a naturovského chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie.

Všetky menované chránené územia spadajú pod Správu CHKO Záhorie.

 

Chránená krajinná oblasť Záhorie

CHKO Záhorie bola vyhlásená v roku 1988 a je prvou vyhlásenou nížinnou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku. Jej celková rozloha je 27522 ha, rozprestiera sa na území okresov Malacky, Myjava, Senica a Skalica.

Územie CHKO možno rozdeliť na dve časti. Severovýchodná časť je ovplyvnená veternými procesmi súvisiacimi s prenosom piesku. Reliéf tvoria presypové valy, zvlnené pokrovy, presypy a duny. Teplotný kontrast medzi studenými medzidunovými zníženinami a vyhriatymi pieskovými nánosmi podmieňuje bohatú druhovú pestrosť rastlín, kde sa striedajú chladnomilné horské druhy, s druhmi teplomilnými a suchomilnými. Živočíchy sú zastúpené hlavne druhmi viažucimi sa na teplé a suché miesta, ako sú napríklad mravcolevy a dudky. Borovicové porasty s bohatým zastúpením hmyzu sú lákadlom pre lelka, škovránika stromového a netopiere.

Kataster obce Suchohrad leží v západnej časti CHKO. Jedná sa o krajinu modelovanú činnosťou veľkej rieky – je charakteristická riečnymi terasami a širokou riečnou nivou. Zaplavované nivné lúky so zachovalou bohatou flórou sú svojou rozsiahlosťou na Slovensku jedinečné. Lúky sa prelínajú s lužnými lesmi, ktoré sú drevinovým zložením blízke pôvodným lesom. Členité hranice lesov s lúkami sú husto pretkané sieťou starých ramien, riečnych jazier a sezónnych mokradí. Tieto tri hlavné prvky krajinnej štruktúry spolu vytvárajú pestré a pravidelnými záplavami aj dynamické prostredie, ktoré poskytuje vhodné životné podmienky pre veľkú škálu rastlinných a živočíšnych druhov.

Pútavo pôsobia rozkvitnuté lúky so zastúpením plamienka celistvolistého či kosatca žltého. Zo živočíchov dominujú druhy viazané na vodu - kôrovce, mäkkýše, ryby, obojživelníky a množstvo druhov vodného vtáctva. V poslednom období udáva nový charakteristický ráz brehovým lužným lesom aj navrátivší sa bobor.

Záhorská nížina je vďaka svojmu umiestneniu dôležitou migračnú trasu vtákov počas ich sezónnych ťahov.


SPRÁVA CHKO ZÁHORIE

Je súčasťou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V jej pôsobnosti je správa všetkých chránených území Záhorskej nížiny. Sídli na Vajanského ulici 17 v Malackách.

 

 

CHRÁNENÉ ÚZEMIA


Bogdalický vrch

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA (pR) , ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU (UEV)
Chránená lokalita v blízkosti Zohorského kanála situovaná na východnej hranici suchohradského chotára, kóta, 146 m n.m.. Jedná sa o zvyšky pôvodného lužného lesa s pestrou bylinnou vegetáciou. Zo stromov sú dominantnými druhmi jaseň štíhly, topoľ biely, dub letný a jelša lepkavá.
V roku 1993 bola na tomto území Ministerstvom životného prostredia SR vyhlásená prírodná rezervácia (PR) s piatym stupňom ochrany o rozlohe 33,2 ha.

V rámci systému Natura 2000 bolo v roku 2004 na tejto lokalite vyhlásené územie európskeho významu (UEV) o rozlohe 56,99 ha. Predmetom ochrany sú 4 typy biotopov, 3 druhy chrobákov, 2 druhy rýb, 2 druhy obojživelníkov, 1 druh netopiera a bobor vodný.


ŠMOLZIE

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA (pR) , ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU (UEV)
Chránená lokalita , ktorá sa rozprestiera medzi tokmi Zohorského kanála a Maliny, situovaná v južnom cípe suchohradského chotára. Jedná sa o zvyšky pôvodného lužného lesa s pôvodnou drevinnou skladbou.
V roku 1993 bola na tomto území Ministerstvom životného prostredia SR vyhlásená prírodná rezervácia (PR) so štvrtým stupňom ochrany o rozlohe 45,59 ha.

V rámci systému Natura 2000 bolo v roku 2004 na tejto lokalite vyhlásené územie európskeho významu (UEV) o rozlohe 65,92 ha. Predmetom ochrany sú 2 typy biotopov, 3 druhy chrobákov, 3 druhy rýb, 2 druhy obojživelníkov a bobor vodný.


SUCHOHRADSKÉ ALÚVIUM MORAVY

ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU (UEV)
Navrhované územie európskeho významu systému Natura 2000, ktorého schválenie je momentálne v procese riešenia. Ide o územie v alúviu rieky Moravy, v tesnej blízkosti obce Suchohrad. Rozloha navrhovaného chráneného územia je 60,52 ha. Predmetom ochrany by mali byť 3 typy biotopov, 1 druh mäkkýša, 1 druh vážky, 2 druhy chrobákov, 2 druhy obojživelníkov, 3 druhy rýb a bobor vodný.


Záhorské Pomoravie

CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE (CHVU)
Chránené vtáčie územie systému Natura 2000 vyhlásené v apríli 2010. Svojou rozlohou 31073 ha zasahuje do 37 katastrálnych území, pričom kataster Suchohradu je s výnimkou intravilánu obce a Karlovho dvora celý jeho súčasťou.

Účel tejto chránenej oblasti je zachovať priaznivý stav biotopov, zabezpečiť prežitie a rozmnožovanie druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov: chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového, haje tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika močiarneho, kane močiarnej, kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čierneho, rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej, brehule hnedej, prepelice poľnej, hrdličky poľnej, muchára sivého, slávika modráka, škovránka stromového, lelka obyčajného, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho a chrapkáča poľného a zimujúcich divých husí.


NIVA MORAVY

RAMSARSKÁ LOKALITA

Chránená lokalita zapísaná v roku 1993 do Zoznamu mokradí medzinárodného významu na základe Ramsarského dohovoru. Zahŕňa slovenský úsek rieky Moravy a priľahlého zaplavovaného územia od Brodského po sútok s Dunajom pri Devíne. Predstavuje komplex tokov, ramien, kanálov, periodických vôd, lúk, pasienkov a lužných lesov, ktorých druhové bohatstvo sa zachovalo vďaka tradičnému obhospodarovaniu krajiny. Nájdeme tu mnoho významných druhov rastlín i živočíchov charakteristických pre takéto biotopy.


RAMSARSKÝ DOHOVOR 

Medzinárodný dohovor na ochranu a racionálne využívanie mokradí prijatý v iránskom Ramsare 2. februára 1971. Slovenská republika k dohovoru pristúpila v roku 1990 a zapísala do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 12 lokalít.


NATURA 2000 – Sústava chránených území členských krajín Európskej únie. Prostredníctvom ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov rastlín, živočíchov a biotopov má zabezpečiť zachovanie prírodného dedičstva nielen jednotlivých štátov, ale aj Európy ako celku. Sústavu tvoria dva typy území – územia európskeho významu a chránené vtáčie územia. Hospodárske aktivity v týchto oblastiach nie sú vylúčené, pokiaľ neohrozujú priaznivý stav chránených rastlín, živočíchov a biotopov.

Mgr.Zuzka Grujbárová, PhD.