Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hlavný kontrolór

Kontakt 

 

 

Hlavný kontrolór obce

1) Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce a v súlade s platnou právnou úpravou a za výkon svojej funkcie zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3) Bližšie podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce, spôsobu jeho voľby a ostatné náležitosti určuje zákon o obecnom zriadení.

4) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.

5) Hlavného kontrolóra obce volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

6) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný 1 krát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

7) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

8) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.