Obec Suchohrad

Odpady

Nakladanie s odpadmi rieši VZN č.5/2013, ktoré si môžete stiahnuť nižšie

Poplatku za komunálny odpad sa venuje VZN č.4/2014 - na stiahnutie nižšie

V obci je zavedený množstevný zber, každý poplatník má v prenájme nádobu a na základe ohlásenia (dohody) zabezpečuje obec odvoz a likvidáciu odpadu. 

 

STAVEBNÝ ODPAD

ZELENÝ ODPAD

KONTAJNERY NA IHRISKU

Vývozné dni:

Streda: 15:00 – 19:00   Sobota: 9:00 – 13:00

CENNÍK NA STAVEBNÝ ODPAD:

 Fúrik                              2

 Kára                               4

Prívesný vozík               10

Zelený odpad - bez poplatku

Prehľad sadzieb:

odpady

sadzba A: základná, platná pre všetkých poplatníkov
sadzba B: vývoz len od 1.4. do 30.9. - sezónny vývoz
sadzba C: zľava pre občanov s trvalým pobytom v obci
sadzba D: zľava pre FO-podnikateľov a PO s prevádzkou na území obce 

POZOR: zľavy v sadzbe D je možné uplatniť len pri splnení všetkých záväzkov voči obci (aj za predchádzajúce obdobia)

 

Oslobodení od poplatku sú občania starší ako 80 rokov, podmienky sú uvedené vo VZN, treba vyplniť a podať žiadosť - na stiahnutie nižšie

 

Ak poplatník nie je zapojený do množstevného zberu, obec vyrubuje miestny poplatok v zmysle platnej legislatívy a VZN 4/2014, a to vo výške 0,058 € na osobu a deň.

 

Každý poplatník je povinný splniť svoju ohlasovaciu povinnosť - teda nahlásiť obci všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie poplatku, a to do 30 dní od vzniku povinnosti (t.j. odo dňa nadobudnutia do vlastníctva alebo nájmu nehnuteľnosti). Tlačivo si možete stiahnuť nižšie

 

Súbory na stiahnutie