Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poplatky - Všeobecná správa

Všeobecná správa

 

  • Položka 2/a: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov, alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí za každú začatú stranu 1,50 € 

 

  • Položka 2/b: Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5 € 

 

  • Položka 2/c: Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €

 

  • Položka 3/a: Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 € 

 

  • Položka 82: Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 99,50 €

 

  • Položka 140/a: Udelenie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj 1.493,50 € (331,50).

 

  • Položka 142/a: Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 € 

 

  • Položka 142/b: Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €