Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poplatky v stavebnom konaní

Položka 59:

a) Rozhodnutie o umiestnení stavby:

- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
- Rozhodnutie o využití územia
- Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia

Fyzické osoby 40,- €
Právnické osoby 100,- €

b) Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,- €

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.


Položka 60: 

Žiadosť o stavebné povolenie

a) Stavby na bývanie:

- rodinný dom 50,- €
- bytové domy 200,- €

b) Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

- do 25 m2 25,- €
- nad 25 m2 50,- €

c) Stavebné úpravy dokončenej stavby vyžadujúce stavebné povolenie 35,- €

d) Stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu (garáže, prípojky, vodné stavby, spevnené plochy, stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám) 30,- €

e) Stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 50,- €

f) Zmena dokončených stavieb a zmena stavby pred dokončením 20,- €

g) Ostatné stavby s doplnkovou funkciou pre právnickú osobu 50,- €

h) Ostatné stavby a zmeny dokončených stavieb:

- do 50000,- € 100,- €
- nad 50000,- do 100000,- vrátane 200,- €
- nad 100.000,- do 500.000,- vrátane 400,- €
- nad 500.000,- do 1000.000,- vrátane 600,- €
- nad 1.000.000,- do 10.000.000,- vrátane 800,- €
- nad 10.000.000,- 1000,- €

i) Dočasné objekty zariadení staveniska 50,- €

 

Položka 60a:

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

- fyzická osoba 30,- €
- právnická osoba 100,- €

b) ohlásenie jednoduchej stavby

- fyzická osoba 20,- €
- právnická osoba 50,- €

c) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

- fyzická osoba 10,- €
- právnická osoba 30,- €

d) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,- €

 

Položka 61:

Dodatočné povolenie stavby: dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

 

Položka 62: 

Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania ak nie je spojená so stavebným konaním 30,- €

2. odstránenia stavby

- fyzická osoba 20,- €
- právnická osoba 50,- €

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

- do 15 m2 vrátane 60,- €
- od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200,- €
- nad 40 m2 430,- €

4. terénnych úprav

- fyzická osoba 20,- €
- právnická osoba 100,- €

 

Položka 62a:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

- rodinný dom 35,- €
- bytový dom 120,- €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu

- do 25 m2 25,- €
- nad 25 m2 50,- €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

- rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu 25,- €
- bytové domy 50,- €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 20,- €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 30,- €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,- €

g) na ostatné neuvedené stavby s rozpočtovým nákladom:

- do 50000,- € 60,- €
- nad 50000,- do 100000,- vrátane 120,- €
- nad 100.000,- do 500.000,- vrátane 250,- €
- nad 500.000,- do 1000.000,- vrátane 400,- €
- nad 1.000.000,- do 10.000.000,- vrátane 530,- €
- nad 10.000.000,- 660,- €