Obec Suchohrad

Návrh VZN 3/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o správe kultúrneho domu

Návrh VZN 3/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o správe kultúrneho domu
VZN

Návrh