Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Suchohrad a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad za sprístupnenie informácií.

Žiadosť je možné podať:

  1. písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Suchohrad, 900 64 Suchohrad 140
  2. písomne osobným doručením na Ocú Suchohrad
  3. telefonicky alebo faxom na č.034/7780837
  4. ústne- osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby

Súvisiace dokumenty:

  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií (pozn. je uvedený nižšie na stránke)
  • Tlačivo žiadosti o poskytnutie informácie

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

úkon sk strana cena v EUR
tlač alebo kopírovanie A4 -jednostranne 0,10
tlač alebo kopírovanie A4- obojstranne   0,15
1 ks diskety 0,66
1 ks CD 1,65


Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty
1 ks obálka 0,06

informácia poskytnutá faxom podľa cenníka Slov. telekomunikácií

Poplatky za poskytnutie informácií je možné uhradiť v pokladni Obecného úradu v Suchohrade každý pracovný deň v úradných hodinách.