Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov slúži na zistenie pobytu (trvalého alebo prechodného) občanov, vedú ju ohlasovne. V praxi to znamená, že občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu ohlasovni – teda obci.

 

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

■meno, priezvisko a rodné priezvisko,
■dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
■rodné číslo,
■národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
■okres pobytu,obec pobytu,časť obce,ulicu, ak sa obec člení na ulice,
■súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
■druh pobytu,predchádzajúci trvalý pobyt,dobu prechodného pobytu,
■ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
■ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.
Povinnosti ubytovateľov


Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní, sú povinné viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania. Údaje z knihy ubytovaných sú tieto osoby povinné poskytnúť štátnym orgánom, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.