Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matrika

Matrikárka obce Suchohrad: Michaela Uhrincová

Zastupujúca matrikárka obce Suchohrad: Denisa Halla Slobodová

 

Tu vybavíte:

  • Zápis narodenia
  • Zápis úmrtia
  • Spracovanie zmien v osobných údajoch
  • Určenie otcovstva
  • Prijatie predošlého priezviska po rozvode
  • Vydanie potvrdenia o žití
  • Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady: 
• žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/
• rodné listy obidvoch snúbencov
• občianske preukazy obidvoch snúbencov
• rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
• vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky
• neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• potvrdenie o osobnom stave
• úmrtný list manžela/manželky, ak ide o ovdoveného cudzinca
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
• doklad ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom.

Poplatky: 
• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 100 €

• Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 €

• Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt  30 €

• Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 280 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 100 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 €

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.

Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.


Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo cestovný doklad
• originál a fotokópia osvedčovanej listiny

Doba vybavenia:
• na počkanie

Poplatok: 
• 1 strana 2 €
• 1 podpis 2 € 

• Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2 €

 

ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY

Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady:
• List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
• občiansky preukaz zomretého
• občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list 

 

ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení.

Potrebné doklady: 
Dieťa narodené v platnom manželstve:
• sobášny list
• občianske preukazy rodičov
Dieťa narodené slobodnej matke:
• občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke:
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove:
• úmrtný list zosnulého manžela
• občiansky preukaz

 

VYSTAVENIE DRUHOPISU

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike kde udalosť nastala.
Potrebné doklady: 
• občiansky preukaz

Poplatok: 7 €

 

URČENIE OTCOVSTVA

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz matky a otca
• rozsudok o rozvode matky /ak je rozvedená/

 

OZNÁMENIE O PRIJATÍ PREDCHÁDZEJÚCEHO PRIEZVISKA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, kde bolo uzavreté manželstvo, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
• žiadosť o zmenu priezviska po rozvode
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz

 

VEDENIE OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.  

Potrebné doklady:
• rodný list
• sobášny list
• úmrtný list 
• osvedčenie o štátnom občianstve

Poplatok:

• Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15 €