Obec Suchohrad

Základné dokumenty obce

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Obec Suchohrad ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby na predmet zákazky:

Názov zákazky:
Projektová dokumentácia Náučný chodník Suchohrad

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Suchohrad
Adresa : Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64
IČO: 00305090
DIČ: 2020643735
Kontaktná osoba: Andrea Grujbárová

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu náučného chodníka v obci Suchohrad. Predložená projektová dokumentácia bude obsahovať geodetické zameranie územia, vytýčenie inžinierskych sietí, kompletný realizačný projekt.

Miesto plnenia:
Suchohrad

Predpokladaný termín dokončenia:
Do 15.2.2016

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť
- platný doklad uchádzača, že je autorizovaný architekt (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky) – kópia.

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 30.12.2015 do 12.00.hod. s označením „Ponuka projektová dokumentácia – neotvárať“.
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Suchohrad , Obecný úrad č.140, Suchohrad 900 64, alebo elektronicky na mailovú adresu suchohrad@suchohrad.sk.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- najvýhodnejšia ponuka

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

 

V Suchohrade 15.12.2015

 

Andrea Grujbárová
starostka obce
 

Súbory na stiahnutie

Zásady hospodárenia s majetkom obce 118 kB doc 11.2.2019
Štatút obce 287 kB doc 11.2.2019