Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Mokrade

Mokrade sú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou povrchovej vody, ktorej hĺbka je menej ako 2 metre. Mokrade, ako sezónne alebo trvalo zaplavené plochy na území lužných lesov či lúk, boli v minulosti špecifickým a významným znakom nivy Moravy. V dôsledku regulácie rieky, následného zarezávania jej koryta a erózie brehov, tiež v dôsledku meliorácií rozsiahlych území za účelom získania väčších plôch ornej pôdy na celom Záhorí, došlo k výraznému odvodneniu pôdy a mokrade začali miznúť.

Význam mokradí je však obrovský ako pre životné prostredie, tak i pre človeka samotného. V týchto špecifických spoločenstvách vlhkomilných a vodných rastlín na zamokrenej pôde dochádza k čisteniu vody, spracovaniu a odstraňovaniu hnojív, chemických odpadov, organických látok i sedimentov. Mokrade sú obrovskou továrňou na biomasu a kyslík. Vysoké ostricové porasty za priaznivých podmienok vyprodukujú 3-4 kg/m2 biomasy za rok (priemerná produkcia tropického pralesa je 2 kg/m2 za rok), na čo sa viaže aj alikvótny objem produkovaného kyslíka. Zaplavované lúky v priaznivých rokoch produkujú až 10 ton biomasy na hektár, sú teda dokonalou čističkou vody.

Významnou funkciou mokradí je tiež ich schopnosť zadržiavať vodu v krajine, čo napomáha zmierňovaniu dôsledkov výskytu vysokých hladín tokov či prívalových dažďov. Voda, ktorá sa vyleje z koryta rieky, sa rozleje do mokradí, ktoré ju ako špongia absorbujú a potom postupne uvoľňujú. Povodňová vlna sa tak spomalí, zníži a nastane časový posun vrcholov povodňovej vlny na jednotlivých prítokoch rieky.

Mokrade slúžia človeku okrem iného aj ako pastva pre hospodárske zvieratá s produkciou sena či trste, ako ochrana pred povodňami, či ako miesto pre relax.

Napriek nešetrným zásahom je niva Moravy stále veľmi významným spoločenstvom mokradí – je jednou z najzachovalejších riečnych nív v strednej Európe. Preto bolo toto územie zaradené medzi lokality Ramsarského dohovoru a navrhnuté do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Na území katastra Suchohradu sa v súčasnosti vyskytujú 2 mokrade regionálneho významu (Šmolzie a Priepich Moravy IX. - Dolné rameno) a 6 mokradí lokálneho významu (Bogdalický vrch, potok Hlinec/Glinec, Feld, Grulova/Krulova jama, Štepnica a lokalita Pod suchohradským Dolným lesom). V dôsledku záplav v posledných dvoch desaťročiach, pôsobením pretrvávajúcej vysokej hladiny podzemných vôd, sa vytvorili terénne depresie na rôznych lokalitách, a tak sa periodické vody s rozvíjajúcim sa spoločenstvom vlhkomilných rastlín dnes vyskytujú aj na poľnohospodársky využívanej pôde.

Mgr.Zuzka Grujbárová, PhD.